Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op harmeling.nl wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is.

Wij kunnen niet instaan voor het feit dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. In geen geval zullen wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.harmeling.nl, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website (tijdig) te kunnen raadplegen, of die het directe of indirecte gevolg is van informatie die is verkregen door middel van deze website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Harmeling is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen en andere in deze website opgeslagen informatie op enigerlei wijze te verspreiden.

Op alle aanbiedingen die we doen, aan ons verleende opdrachten, met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, zijn de Algemene Offerte-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Leden van de Sectie Interieurbouw van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten d.d. 27 maart 2007, nr. 17/2007, van toepassing.