Privacy statement

Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Harmeling Interieurconcepten omgaat met persoonsgegevens die zij via de website www.harmeling.nl verkrijgt.

Uw privacy
Harmeling Interieurconcepten BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten en relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Harmeling houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoonsgegevens via de website verzameld worden en hoe Harmeling deze vervolgens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door Harmeling verzameld?
Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:
– Gegevens organisatie: bedrijfsnaam en branche
– Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail
– Adresgegevens: adres, postcode, plaats

Indien u solliciteert op een vacature, worden de volgende gegevens verzameld:
– Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail
– Adresgegevens: adres, postcode, plaats
– Sollicitatiebrief
– CV

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:
– Om u de gevraagde informatie toe te sturen (contactformulier).
– Om contact met u op te nemen (contactformulier).
– Om uw sollicitatie te kunnen beoordelen (vacatures). Harmeling kan sollicitatiebrieven en CV’s t.b.v. eventuele toekomstige vacatures bewaren (“in dossier houden”.) Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken we u dit bij uw sollicitatie kenbaar te maken.

Harmeling gebruikt uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven), zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook gaat Harmeling strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot:
Harmeling Interieurconcepten
Tel: (0548) 53 88 88
info@harmeling.nl

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.